องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 


โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในระหว่าง วันที่ ๓-๕ มีนาคม ๒๕๖๓


โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในระหว่าง วันที่ ๓-๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนมี ความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติในการควบคุมไฟป่าได้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อปัญหาไฟป่าและหมอกควันและหันมาร่วมมือกันควบคุมและป้องกันการเกิดไฟป่า 😃😃ขอขอบคุณสถานีควบคุมไฟป่าสระแก้วในการอนุเคราะห์วิทยากรมาให้ความรู้ในการฝึกอบรมครั้งนี้
2024-02-02
2023-11-23
2023-11-10
2023-10-02
2023-09-21
2023-09-21
2023-08-17
2023-08-12
2023-06-26
2023-06-02