https://opdc.csn.cx/

หรือ สแกน QR Code เพื่อตอบแบบสำรวจ

 

" />
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 


สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน รอบที่สอง กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔


สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน รอบที่สอง กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔  เพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการประชาชนของภาครัฐ

ท่านสามารถร่วมตอบแบบสำรวจ ได้ที่..

https://opdc.csn.cx/

หรือ สแกน QR Code เพื่อตอบแบบสำรวจ

 

2024-04-09
2024-04-05
2024-03-29
2024-03-07
2024-03-06
2024-02-02
2023-11-23
2023-11-10
2023-10-02
2023-09-21