องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562

สำนักปลัด

นายธัชชัย  ภัทรปรียากูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
เบอร์โทร 064-8791959
 นางนารี    บูรทิศ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
เบอร์โทร 089-8330197
นายสุมณเฑียร บัวเรือง
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 085-0909009

นายวสันต์  ปัญญา   
นางธนิยา  โพธิ์งาม  
นางรุ่งทิพย์  อักษรสารกิจ
   นิติกรชำนาญการ  
เบอร์โทร 083-7914978    
  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  
เบอร์โทร 089-8336539  
   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร 081-9409719
   


    นางดวงตา  โพธิ์งาม   

  พันจ่าเอกพยุงศักดิ์  โสพิน    
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทร 089-9835623

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
เบอร์โทร 087-1324079

 
 
 นายมานพ แผลงฤทธิ์     นายเทอดศักดิ์  กิ่งมาลา
นายอิทธิพล หวังกลั้นกลาง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทร 085-6247498
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
เบอร์โทร 099-1080132
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
เบอร์โทร 087-6407879

นางสาวณัฐพร  เหลายา
นายประสิทธิ์  เคลือบคลาย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 นายไฉง  ฆ้องหลวง นายมนต์ชัย  วิเศษศรี      นางสาวระเบียบ  เบ้าบาง
   ตกแต่งสวน   พนักงานขับรถยนต์     แม่ครัว