องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
นางปัญญา  เคลือบคลาย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร 085-4394467
 


     
นางสาวสุภาภรณ์  หิรัญเกื้อ นางน้องนาง  ฆ้องชัยฤทธิ์ นางสาวกิ่งกาญจน์  โกสินทร์
ครู
เบอร์โทร 0889-9341594
ครู
เบอร์โทร 063-8829484
ครู
เบอร์โทร 086-1544876
 
 

นางโชคนภา  คำแดง
 

ครู
เบอร์โทร 086-0283413
 
นางสาวลัคนา  ยั่งยืน


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทร 088-0481880

 นางสาวสิริรัตน์  บุรทิศ   
นางจารุพร  นามมนตรี
นางสาวสายฝน  ลมพัด
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
   
นางสาวภาพร  กุรพอง นางสาวสุภาภรณ์  ทรงบัณฑิตย์ นางอชิราภรณ์  ดำรงค์พันธ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างตามภารกิจ
   
 
นางสาวกมลชนก  อำนวย

พนักงานจ้างตามภารกิจ