องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

นายธัชชัย  ภัทรปรียากูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
โทร.064-8791956
 นางนารี    บูรทิศ
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
โทร.0-8983-3019-7นายสุมณเฑียร บัวเรือง
นางสาวอ้อยใจ  มาลัยพันธุ์
นายโดม  สวัสดี
   หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.0-8509-0900-9
     
 ผู้อำนวยการกองคลัง
    โทร.0-8190-1537-3    
   ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทร.0-8993-9634-5
     
นางปัญญา  เคลือบคลาย
  นางกาญจณา  ศรีวงษา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 0-8543-9446-7

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
  โทร.0-8613-8168-8