องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
นางกาญจณา  ศรีวงษา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 08 6138 1688

นายสุจินต์  แช่มชื่น 
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
โทร. 08 7810 3608
 
 
  นางสาวสุภัทรา  มูระคา  
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
โทร. 09 8664 4988
 
 
     
  นายประสงค์ ปลั่งปรีดา
 
  คนงาน