องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 


โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในระหว่าง วันที่ ๓-๕ มีนาคม ๒๕๖๓


โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในระหว่าง วันที่ ๓-๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนมี ความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติในการควบคุมไฟป่าได้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อปัญหาไฟป่าและหมอกควันและหันมาร่วมมือกันควบคุมและป้องกันการเกิดไฟป่า 😃😃ขอขอบคุณสถานีควบคุมไฟป่าสระแก้วในการอนุเคราะห์วิทยากรมาให้ความรู้ในการฝึกอบรมครั้งนี้
2022-11-17
2022-11-10
2022-08-08
2022-07-28
2022-07-21
2022-05-20
2022-03-04
2022-02-14
2022-01-04
2021-11-27