องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 


โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในระหว่าง วันที่ ๓-๕ มีนาคม ๒๕๖๓


โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในระหว่าง วันที่ ๓-๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนมี ความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติในการควบคุมไฟป่าได้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อปัญหาไฟป่าและหมอกควันและหันมาร่วมมือกันควบคุมและป้องกันการเกิดไฟป่า 😃😃ขอขอบคุณสถานีควบคุมไฟป่าสระแก้วในการอนุเคราะห์วิทยากรมาให้ความรู้ในการฝึกอบรมครั้งนี้
2020-08-25
2020-03-05
2020-01-13
2020-01-02
2019-09-16
2019-09-12
2019-08-14
2019-08-12
2019-07-26
2019-07-25