https://opdc.csn.cx/

หรือ สแกน QR Code เพื่อตอบแบบสำรวจ

 

" />
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 


สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน รอบที่สอง กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔


สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน รอบที่สอง กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔  เพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการประชาชนของภาครัฐ

ท่านสามารถร่วมตอบแบบสำรวจ ได้ที่..

https://opdc.csn.cx/

หรือ สแกน QR Code เพื่อตอบแบบสำรวจ

 

2023-02-09
2023-02-09
2023-02-03
2022-12-27
2022-11-17
2022-11-10
2022-08-08
2022-07-28
2022-07-21
2022-05-20