องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 


โครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยและซักซ้อมแผนประจำปี พ.ศ. 2565


โครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยและซักซ้อมแผนประจำปี พ.ศ. 2565

โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกปี่ฆ้อง ได้แก่ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครฯลฯ รวม 80 คน

เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ทางด้านทฤษฎี และการควบคุมฝึกการป้องกันอัคคีภัยและซักซ้อมแผนระงับ

อัคคีภััยในชุมชน ตลอดจนประสานความร่วมมือให้เครือข่ายอาสาสมัครทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

และให้ทำงานแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

2023-02-03
2022-12-27
2022-11-17
2022-11-10
2022-08-08
2022-07-28
2022-07-21
2022-05-20
2022-03-04
2022-02-14