องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2566


ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง  เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2566

2023-05-16
2023-05-08
2023-04-11
2023-03-31
2023-02-09
2023-02-09
2023-02-03
2022-12-27
2022-11-17
2022-11-10