องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562

คณะผู้บริหาร


นายสมโชค  เคลือบคลาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
โทร.0890420370

 
นายเผ่า ดิเรกฤทธิ์ ด.ต. สมบัติ  งามพักตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
โทร.0860169849
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
โทร. 0831102728

นายจีรวัฒน์   อ่อนน้อม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
โทร. 0811777802