องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
นางปัญญา  เคลือบคลาย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
 


     
นางสาวสุภาภรณ์  หิรัญเกื้อ นางน้องนาง  ฆ้องชัยฤทธิ์ นางสาวกิ่งกาญจน์  โกสินทร์
ครู ครู ครู
 
 

นางโชคนภา  คำแดง
 

ครู  
นางสาวลัคนา  ยั่งยืน


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 นางสาวสิริรัตน์  บุรทิศ   
นางจารุพร  นามมนตรี
นางสาวสายฝน  ลมพัด
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
   
นางสาวภาพร  กุรพอง นางสาวสุภาภรณ์  ทรงบัณฑิตย์ นางอชิราภรณ์  ดำรงค์พันธ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างตามภารกิจ
   
 
นางสาวกมลชนก  อำนวย

พนักงานจ้างตามภารกิจ