องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง

เรื่อง การลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

.................................................

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้างทั่วทั้งประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อม องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้ทุกประเทศเพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้สูงขึ้น สำหรับประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วยมาตรการป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศไทยและมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศ และนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ประกอบกับจังหวัดสระแก้วได้มีมาตรการเร่งด่วนต่าง ๆ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การสั่งปิดห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา สนามซ้อมกีฬา สนามแข่งขัน สระว่ายน้ำ สถานบันเทิง ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชน ประสบภาวะยากลำบาก ไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม ทั้งด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ รายได้ ภาระค่าใช้จ่าย ฯลฯ

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ข้อ 6 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 11 ข้อ 12 และข้อ 16 ประกอบกับหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และหนังสือด่วนที่สุด ที่ สก 0023.6/ว 534 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง จึงได้ออกมาตรการแนวทางให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการช่วยเหลือเป็นเงินหรือสิ่งของต่อครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือในด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนประกอบอาชีพด้วยความยากลำบาก ไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม หรือได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ดังนี้

  • คุณสมบัติผู้ขอรับการช่วยเหลือ

1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

๒. ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ก่อนวันประกาศ

๓. ผู้มายื่นคำขอลงทะเบียนต้องเป็นเจ้าบ้านหรือตัวแทน ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพียงคนเดียว

เท่านั้น และกำหนดให้หนึ่งบ้านเลขที่เป็นหนึ่งครัวเรือน

๔. ในครัวเรือนต้องไม่มีบุคคลในทะเบียนบ้านได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลตามมาตรการเยียวยา

5,000 บาท ที่ลงทะเบียนใน ( www.เราไม่ทิ้งกัน.com หรือ เป็นผู้ได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการเยียวยาเกษตรกร ) แล้ว

๕. บุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในครัวเรือนไม่เป็นข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ พนักงาน ลูกจ้าง

หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือผู้ที่ได้รับค่าจ้างรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ

๖. เป็นแรงงาน ลูกจ้าง หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ

๗. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) หรือข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๗.1 เป็นผู้ประกอบกิจการ ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) ทำให้หยุดประกอบกิจการ หรือไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ส่งผลให้ขาดรายได้หรือรายได้จากการประกอบอาชีพลดลง ส่งผลกระทบต่อรายได้ในการดำรงชีพ

๗.2 เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ซึ่งถูกเลิกจ้าง ถูกพักงาน หรือลดเวลาทำงาน ทำให้ไม่ได้รับค่าจ้าง หรือค่าจ้างลดลง ส่งผลให้ขาดรายได้ หรือรายได้ลดลง ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพ

๗.3 เป็นผู้มีฐานะยากจน ด้อยโอกาส ประกอบอาชีพด้วยความยากลำบาก จากการแพร่กระจายของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ทำให้ประสบปัญหาในการดำรงชีวิต

๘. หนึ่งครัวเรือน 1 สิทธิ

 

วิธีการลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้ดังนี้

- ลงทะเบียนโดยตรงได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ระหว่างวันที่ 18-22

พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ในวันเวลาราชการ

 

 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

๒. ทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง) และสำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๔. หลักฐานเอกสารอื่นๆที่เห็นว่าใช้ยืนยันรับรองการประกอบอาชีพนั้นๆที่ได้รับผลกระทบ (ถ้ามี)

หรือเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้องถ่ายภาพเพื่อเป็นหลักฐาน

 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/ขอรับแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ สำนักปลัดองค์การ

บริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง หมายเลขโทรศัพท์ 037-550252-3

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 

 

           นายสมโชค  เคลือบคลาย

(นายสมโชค เคลือบคลาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เอกสารประกอบ การลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19)
 
2
3
    วันที่ลงข่าว
: 19 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ