องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562

สำนักงานปลัด

นายธัชชัย  ภัทรปรียากูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
 นางนารี    บูรทิศ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
นายสุมณเฑียร บัวเรือง
หัวหน้าสำนักปลัด

นายวสันต์  ปัญญา   
นางธนิยา  โพธิ์งาม  
นางรุ่งทิพย์  อักษรสารกิจ
   นิติกรชำนาญการ       
  นักพัฒนาชุมชน     
   นักทรัพยากรบุคคล
   


    นางดวงตา  โพธิ์งาม   

  พันจ่าเอกพยุงศักดิ์  โสพิน    
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

 
 
 นายมานพ แผลงฤทธิ์     นายเทอดศักดิ์  กิ่งมาลา
นายอิทธิพล หวังกลั้นกลาง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางสาวณัฐพร  เหลายา
นายประสิทธิ์  เคลือบคลาย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 นายไฉง  ฆ้องหลวง นายมนต์ชัย  วิเศษศรี      นางสาวระเบียบ  เบ้าบาง
   ตกแต่งสวน   พนักงานขับรถยนต์     แม่ครัว